عشق واقعی

عشق را به کسانی بدهید که لایق آن هستند نه تشنه آن؛ زیرا تشنه روزی سیراب خواهد شد.

دخترم...

من یک دخترم بدان.

/حوای/کسی نمیشوم که به/هوای/دیگری برود...

تنهاییم را با کسی قسمت نمیکنم که روزی تنهاییم بگذارد...

روح خداس که در من دمیده شده و احساس نام گرفته...

/ارزان نمی فروشمش/

دستهایم بالین کودک فردایم خواهد شد...

بی حرمتش نمی کنم و به هر کس نمیسپارمش...

عکس های عاشقانه غمگین سری پنجم زمستان 1391

[ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 10:8 ] [ فرشته ] [ ]

یه سوال!!!


[ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 10:5 ] [ فرشته ] [ ]

اجازه بی اجازه...
  من برای دوست داشتنت...


برای لمس دستانت ...


برای نگاه درچشمانت...


برای زنــــــــــدگی با نامــــــــــــت...


برای بــــوسیدنت...


برای غرق شدن در آغوشت...


برای نجوای عاشقانه در گوشت...


از هیچکس اجــــــــــــازه نمی گیرم...


حـــتی ازخـــــودت...
[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 9:34 ] [ فرشته ] [ ]

تنها ترین...


تلخ است كه همه فكركنند سرت شلوغ است....

ولي خودت ميداني كه تنهاتريني....

اس ام اس و جمله های غمگین و گریه آور!

[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 9:32 ] [ فرشته ] [ ]

به سلامتی...


به سلامتی اونی که
هیچ وقت نمیتونی بهش زنگ بزنی

اما دلت نمیاد شمارشو از گوشیت پاک کنی..

[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 9:28 ] [ فرشته ] [ ]

با جنبه...

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم ...
نام مرا گذاشتند "با جنبه" بی انکه بدانند
خندیدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود…!

[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ 9:26 ] [ فرشته ] [ ]

رَفـــتـــﮯ ؟؟؟

مَـــטּ פֿـــُבآ نـــیـــســـتَـــم صَـــב بـــآر اَگَـــر

تـــوبـــﮧ شِـــکَـــســـتـــﮯ  گـــویَـــم بـــآزآ؟

 

آنـــکـــﮧ رَفـــت بـــﮧ حُـــرمَـــت آنـــچـــﮧ بـــآ

.פֿـــوב بُـــرב حَـــق بـــآزگَـــشـــت نَـــבآرَב

 

رَفـــتَـــنَــــت مَــــرבآنـــﮧ نَـــبــوב لــــاقَـــــــل

.مَـــــــــــرב بـــــــــآش و بَـــــــرنَــــــگَــــــــرב

 

פֿـــَط زَבَטּ مَــטּ پـــآیــآטּ مَــטּ نـــیــســـت

.بَـــلــکــﮧ آغــآز بــﮯ لـــیـآقَــتــﮯ  تــوسـت

 

هَــــمــــیــــشــــﮧ بِـــــهـــــتَـــــریـــــטּ هــــآ

.بَــــــــرآے مَـــــטּ بــــــــوבه و هَـــــســـــت

 

، پَــــــس اَگَـــــر مـــــآل مَـــــטּ نَـــــبـــــوבے

!بِـــــــבآن بِــــــهـــــتَـــــریــــטּ نَـــــــبــــوבے

 

، آنــکـﮧ عَــوَض شُــבَنَــش بَــعــیـב اَســت

!عَـــــــوَضـﮯ  شُــבَنَــش حَــتـمـﮯ  اَســت

[ سه شنبه یکم بهمن 1392 ] [ 10:42 ] [ فرشته ] [ ]

یک بغل عشق از آنجا بخرم … !

the same hand that had planted wheat یک بغل عشق از آنجا بخرم ...!

یاد من باشد فردا دم صبح ،
به نسیم از سر صدق سلامی بدهم

و به انگشت نخی خواهم بست
تا فراموش نگردد فردا …
زندگی شیرین است ، زندگی باید کرد

گرچه دیر است ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم شاید
به سلامت ز سفر برگردد

بذر امید بکارم در دل ،
لحظه را در یابم …

من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهربانی خودم، عرضه کنم …

یک بغل عشق از آنجا بخرم … !

[ چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 ] [ 9:32 ] [ فرشته ] [ ]

بي احساس نيستم....


نـہ از اومـدטּ کسـے ذوق زده میشم ،
نہ کسے از ڪنآرمـ بره حوصلـہ دارمــ نآزشو بـخـرمــ ڪہ بـرگرده ...

مـטּ آدمــ بے احسآسے نیستمـ !

مـטּ بے معرفـتــ و نآمرد نیستمــ ...

فقط خستہ امــ ...

از همـہ چے !

چون یہ زمآنے ڪسآیے وارد زنـدگیم شـدטּ

ڪـہ یہ سرے بـآورامو از بیـטּ بـردטּ ...

[ چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 ] [ 9:28 ] [ فرشته ] [ ]

يادت باشه

وقتى واسه كسى همه كس شدى
اون كس بعد ازتوخيلى بى كسه
يا براى كسى همه كس نشو
يا اگه شدى
به فكر بى كسى هاش هم باش ...!!!

 

[ سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 ] [ 17:36 ] [ فرشته ] [ ]